Sakrament małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

"Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa". Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. KKK 1603

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną""(Rdz 1,28) KKK 1604

Z samej zaś natury swojej instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska nastawione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, co stanowi jej jakoby szczytowe uwieńczenie. KKK 1652

Dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego Sobór Watykański II nazywa rodzinę "Kościołem domowym". W rodzinie "rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary". por KKK 1656

 

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

 

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć żadna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem. kan. 1055 § 1 i § 2

 Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.

 Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa. kan. 1057 § 1 i § 2

  

Czynności prawno - duszpasterskie poprzedzające zawarcie

sakramentalnego małżeństwa

Najpóźniej na 3 miesiące przed wyznaczoną datą ślubu narzeczeni, którzy ukończyli 18 lat zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem przeprowadzenia kanonicznej rozmowy duszpasterskiej.

Do tej rozmowy będą konieczne dokumenty:

  • dowody osobiste
  • aktualne metryki chrztu ( z wpisem Do ślubu kościelnego i od daty jej wystawienia nie może minąć 6 miesięcy)
  • zaświadczenia o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej
  • jeśli zawiera się małżeństwo sakramentalne ze skutkami cywilnymi ( konkordatowe) należy jeszcze przedłożyć: "Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa"( zaświadczenia od kierownika USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych).

 

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

Na pierwsze spotkanie na 3 miesiące przed ślubem należy przynieść:

  1. Zaświadczenie z USC na zawarcie ślubu konkordatowego lub o zawartym związku cywilnym.
  2. Aktualne metryki chrztu (z wpisem do ślubu kościelnego i od daty jej wystawienia nie może minąć 6 miesięcy)
  3. Dowody osobiste.
  4. Zaświadczenie o ukończonej katechezie przedmałżeńskiej.

Po przeprowadzeniu rozmowy duszpasterskiej Ksiądz skieruje do parafii zamieszkania prośbę o wygłoszenie zapowiedzi.

 

Na drugie spotkanie 1-2 tyg. przed ślubem

należy przynieść:

  1. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi.
  2. Dane świadków (nazwisko i imiona, wiek, adres zamieszkania).
Konto parafialne

NUMER KONTA PARAFII: 38 89850004 0060 0607 2645 0001

Dziś
Kancelaria

Kancelaria Parafialna

czynna

w dni powszednie (pon-pt)

9.00-10.00

16.30-17.30 czas letni

15.30-16.30 czas zimowy: październik-marzec

w sobotę

9.00-10.00

lipiec-sierpień:

9.00-10.00

Media katolickie

Telewizja
Telewizja Trwam (odtwarzacz na stronie)

Radio
Radio Głos (odtwarzacz na stronie)
Radio Plus (odtwarzacz na stronie)
Radio Jasna Góra
Radio Maryja
Radio Niepokalanów

Prasa
Gość Niedzielny
Nasz Dziennik
Niedziela

Podaruj 1 %

Nawigacja
Odmawiaj z nami

Kromka Słowa Bożego

Losowa fotografia
Na skróty
Watykan    Episkopat    Archidiecezja    Niedziela    Radio Plus    Katolik    Opoka    Mateusz    Biblia    Brewiarz